Verandering van huweliks goederebedeling

’n Man en vrou, hetsy hulle voor of na die inwerkingtreding van hierdie Wet in die huwelik getree het, kan gesamentlik by ’n hof aansoek doen om verlof om die huweliksgoederebedeling, met inbegrip van die mari- tale mag, wat op hul huwelik van toepassing is, te verander, en die hof kan, indien hy oortuig is dat—

(a)

daar gegronde rede vir die voorgenome verandering bestaan;

(b)

aan al die skuldeisers van die gades voldoende kennis van die voorgenome verandering gegee is; en

(c)

geen ander persoon deur die voorgenome verandering benadeel sal word nie,gelas dat daardie huweliksgoederebedeling nie meer op hul huwelik van toepassing sal wees nie en hulle magtig om ’n notariële kontrak te sluit waardeur hul toekomstige huweliksgoederebedeling gereël word op die voorwaardes wat die hof goedvind.

 

(2)  (a)  Ondanks andersluidende bepalings van die een of ander wet of die gemene reg, maar behoudens die bepalings van paragrawe (b) en (c), kan die gades by ’n huwelik buite gemeenskap van goed—

(i)

wat voor die inwerkingtreding van hierdie Wet gesluit is ingevolge huweliksvoorwaardes waardeur gemeenskap van goed en gemeenskap van wins en verlies uitgesluit is; of

(ii)

wat voor die inwerkingtreding van die Wysigingswet op Huweliks- en Huweliksgoederereg, 1988, gesluit is ingevolge artikel 22 (6) van die Swart Administrasie Wet,

1927 (Wet No. 38 van 1927), soos dit van krag was onmiddellik voor die herroeping daarvan deur genoemde Wysigingswet op Huweliks- en Huweliksgoederereg, 1988,

 

die bepalings van Hoofstuk 1 van hierdie Wet ten opsigte van hul huwelik laat geld deur die verlyding en registrasie in ’n registrasiekantoor binne twee jaar na die inwerkingtreding van hierdie Wet of, in die geval van ’n huwelik bedoel in subparagraaf (ii) van hierdie paragraaf, binne twee jaar na die inwerkingtreding van genoemde Wysigingswet op Huweliks- en Huweliksgoederereg, 1988, na gelang van die geval, of sodanige langer tydperk, maar nie minder as ses maande nie, wat die Minister by kennisgewing in die Staatskoerant bepaal, van ’n notariële kontrak met daardie strekking.

[Par. (a) vervang deur a. 1 (a) van Wet No. 91 van 1986 en deur a. 3 van Wet No. 3 van 1988.]

Bewoording van Artikels

(b)  Die bepalings van Hoofstuk I geld in so ’n geval vanaf die datum van die sluiting van die gades se huwelik of vanaf die datum van die verlyding van die betrokke notariële kontrak, na gelang die gades in daardie kontrak verklaar.

(c)  Vir die doel van die bewys van die netto waarde van die gades se onderskeie boedels op die datum waarop die bepalings van Hoofstuk I aldus geld, kan hulle daardie waarde verklaar òf in die betrokke notariële kontrak òf in ’n opgawe soos beoog in artikel 6, en in laasgenoemde geval is die bepalings van genoemde artikel 6 mutatis mutandis ten opsigte van die opgawe van toepassing.

[Par. (c) vervang deur a. 1 (b) van Wet No. 91 van 1986.]

Bewoording van Artikels

(d)  By die toepassing van artikel 4 (1) word die aanvang van die betrokke huwelik geag die datum bedoel in paragraaf (b) te wees.

(e)  Die insluiting van ’n bate in ’n opgawe bedoel in artikel 6 geld nie as bewys van enige reg van iemand met betrekking tot daardie bate of vir die doel van enige vrygewing beoog in artikel 21 (1) van die Insolvensiewet, 1936 (Wet No. 24 van 1936), nie. 

Written by Louwrens Koen Thursday, 02 February 2017 Posted in Voorhuwelikse Kontrakte Suid Afrika (HVK)
UA-1709631-55